Vacature

Functieprofiel

Het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers adviseert sinds voorjaar 2022 op verzoek of uit eigen initiatief de regering en de Staten-Generaal over de arbeidsvoorwaarden van politici. Als collegelid van het adviescollege zet u uw kennis en expertise over arbeidsvoorwaarden in om te adviseren over de financiële aspecten van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, zoals bezoldiging en vergoeding voor de werkzaamheden, uitkering na aftreden of ontslag, uitkering bij arbeidsongeschiktheid, pensioenaanspraken, onkostenvergoedingen, voorzieningen voor de uitoefening van het ambt, nevenfuncties en neveninkomsten. Het betreft dus arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen met een financiële dimensie.

Het voornemen is om de wettelijke taak van het adviescollege uit te breiden met het adviseren over vervolgfuncties van bewindspersonen. Een wetsvoorstel daartoe is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend.

Zowel voor de huidige als voor de toekomstige wettelijke taak heeft het adviescollege behoefte aan uitbreiding met twee leden, bij voorkeur met een profiel van voormalig bewindspersoon danwel afkomstig uit het bedrijfsleven met ervaring met werving en selectie.

Het adviescollege bestaat uit onafhankelijke deskundigen, die hun bijdrage leveren op persoonlijke titel. Het college bestaat thans uit een voorzitter (de heer Alexander Rinnooy Kan) en vijf overige leden met ervaring en expertise op het terrein van het openbaar bestuur, de wetenschap en de beloningsverhoudingen bij overheids- en marktsectoren. Het lidmaatschap van het college vergt een tijdsbeslag van gemiddeld één dag per maand. Het college wordt ondersteund door een secretariaat dat de adviezen voorbereidt. Het secretariaat heeft een omvang van ongeveer twee fte en bestaat uit experts op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Indien gewenst kan het college gebruik maken van de inhoudelijke expertise van het ministerie van BZK.

De leden worden op voordracht van de minister van BZK bij koninklijk besluit benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan tweemaal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. De leden ontvangen een vaste vergoeding per vergadering van 331 euro.

Eisen

 • Ervaring met het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
 • Geen functie bekleden waarover het adviescollege adviseert (tot twee jaar na het aftreden) en geen functie die valt onder de Wet normering topinkomens;
 • Functioneren zonder last of ruggespraak of belangenbehartigersrol;
 • Aantoonbaar betrokken bij, en kennis van ontwikkelingen van, arbeidsvoorwaarden en/of werving en selectie in de publieke, semipublieke of private sector.

Competenties

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Oog voor verschillende maatschappelijke geledingen en trends;
 • In staat innovatieve ideeën goed te verwoorden en in discussie te brengen;
 • Nieuwsgierig, open staan voor nieuwe inzichten en argumenten in de loop van een discussie;
 • Overtuigingskracht;
 • Onafhankelijke oordeelsvorming;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Samenstelling

Het kabinet streeft bij de samenstelling naar de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen. Zij worden uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Ook is gezien de taakopdracht van het college een brede maatschappelijke achtergrond van de collegeleden gewenst.

Hoe moet ik solliciteren?

Uw sollicitatie en cv kunt u uploaden en via e-mail verzenden naar info@adviescollege-rpa.nl . Voor nadere informatie kunt u bellen naar +3170 376 5755
 

Reageren voor

Maandag 10 juni 2024

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.