Over ons

Sinds april 2022 geeft het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers advies over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Het college brengt advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en desgewenst ook aan de Eerste en Tweede Kamer. Het adviescollege staat los van de politiek en is volledig onafhankelijk.

Gevraagd en ongevraagd advies

Onze democratie kan niet zonder betrokken en bekwame politieke ambtsdragers die het land, de provincies, gemeenten en waterschappen besturen. Denk aan ministers, staatssecretarissen, burgemeesters, raadsleden, statenleden, commissarissen van de Koning en leden van de algemene en dagelijkse besturen van waterschappen. Zij zijn geen ‘gewone’ werknemers of ambtenaren. Voor hen gelden vanwege de specifieke kenmerken van het ambt soms andere regels als het gaat om arbeidsvoorwaarden. Het adviescollege kan zowel gevraagd als ongevraagd adviseren over de financiële en andere aspecten van de rechtspositie van politieke ambtsdragers, zoals pensioen, uitkering na aftreden of ontslag, salarissen en onkostenvergoedingen.

De vormgeving van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers draagt bij aan het functioneren van de democratische rechtstaat doordat het volksvertegenwoordigers en bestuurders in staat stelt hun ambt te vervullen. De rechtspositie dient ook als randvoorwaarde om te zorgen dat burgers zich beschikbaar kunnen en willen stellen voor politieke ambten.

 

Lees meer over onze adviestaak

 

Instelling adviescollege

De instelling van het adviescollege komt voort uit de ‘Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers’ die sinds 1 januari 2022 van kracht is. De zes leden van het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers zijn na een sollicitatieprocedure benoemd door de Koning,  op voordracht van de minister van BZK.

Maak kennis met het adviescollege