Gepubliceerde adviezen

Sinds april 2022 geeft het Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers advies over de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers. Het college brengt advies uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en desgewenst ook aan de Eerste en Tweede Kamer.

Advies wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen

In het wetsvoorstel regels gewezen bewindspersonen worden drie nieuwe zaken geregeld ten opzichte van de huidige regels:

  1. Het al bestaande lobbyverbod voor afgetreden bewindspersonen op het beleidsterrein van het eigen voormalige ministerie wordt uitgebreid. Na het aftreden is lobbyen ook niet toegestaan op aanpalende beleidsterreinen waarmee de  bewindspersoon tijdens het ambt regelmatig actieve bemoeienis heeft gehad.
  2. Het draaideurverbod houdt in dat afgetreden bewindspersonen twee jaar lang na hun vertrek niet bij hun vroegere ministerie in dienst mogen treden. Daarnaast mogen zij geen betaalde, commerciële opdrachten uitvoeren bij hun vroegere ministerie.
  3. Afgetreden bewindspersonen moeten voor het aanvaarden van bepaalde vervolgfuncties in een periode van twee jaar na het vertrek advies vragen over de aanvaardbaarheid daarvan aan het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers.

Het Ministerie van BZK heeft het adviescollege geconsulteerd over het wetsvoorstel en de daarin beoogde rol voor het adviescollege. Het advies op het wetsvoorstel leest u hier.

Op 24 juni 2022 heeft het college zijn eerste advies uitgebracht: Advies over vergoedingen van Statenleden en leden van algemene besturen waterschappen.